Προσευχές

Κυριακή, Μάιος 20, 2012 - 10:00

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομα Σου· ελθέτω η Βασιλεία Σου· γενηθήτω το θέλημα Σου ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέται

Τρίτη, Μάιος 15, 2012 - 10:00

«Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτoρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.